Trở lại

5687-2010

Danh mục
admin 2021-06-27

5687:2010 - Các giải pháp cấu tạo kiến trúc có liên quan

10 – Các giải pháp cấu tạo kiến trúc có liên quan 10.1. Các lỗ…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Cấp điện và tự động hóa

9 – Cấp điện và tự động hóa 9.1. Nguồn điện cấp cho các hệ…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp

8 – Sử dụng nguồn năng lượng nhiệt thứ cấp 8.1. Các hệ thống TG-ĐHKK…

Đọc thêm
admin 2021-06-27

5687:2010 - Cấp lạnh

7. Cấp lạnh 7.1. Cần phải thiết kế hệ thống cấp lạnh từ nguồn lạnh…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Bảo vệ chống khói khi có cháy

6 – 5687:2010 Bảo vệ chống khói khi có cháy 6. Bảo vệ chống…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK)

5 – 5687:2010 – Thông gió – điều hòa không khí (TG-ĐHKK) 5.1. Những…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Các điều kiện tính toán

4 – 5687:2010 Các điều kiện tính toán 4.1. Thông số tính toán (TSTT) của không…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Quy định chung

3- 5687:2010 – Quy định chung 3.1. Khi thiết kế TG-ĐHKK phải nghiên cứu áp…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Tài liệu viện dẫn

2 – 5687:2010 – Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là…

Đọc thêm
admin 2021-06-26

5687:2010 - Phạm vi áp dụng

1 – 5687:2010 – Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng…

Đọc thêm